Publikácie

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce (podľa §4, ods. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 z 8. 12. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor).

I. Pedagogická činnosť

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách.
 • ACB01 Kolektív: Sprievodca cestovného ruchu. Akadémia vzdelávania v Bratislave, Ekonóm Bratislava 2005, ISBN 80-225-2135-3, Geografia cestovného ruchu str. 198-205, (1,2 AH)
 • ACB02 Kolektív: Sprievodca a delegát v cestovnom ruchu. Ekonóm Bratislava, ISBN 978-80-225-2342-4, Geografia cestovného ruchu, str. 263 - 306 (2,8 AH)
BCI Skriptá a učebné texty
 • BCI01 Vybrané kapitoly z cestovného ruchu, Agentúra Jupiter Nova Bratislava, 2006, ISBN 80-968342-6-6, (7,8 AH)
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
 • BCK01 Kolektív: Príručka cestovný ruch pre manažérov. Nadácia ITVV Bratislava 2002. ISBN 80-968342-1-5, vlastný podiel 40%, 2 kap, str. 14 – 29 (1,1 AH)
 • BCK02 Novacká Ľ a kol.: International Tourism, selected chapters. Ekonóm Bratislava 2007. 1 kap. Environmental aspects of Tourism, str. 115 – 121, apendix 144 -152 (1 AH)

II. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 • AAB01 Vymedzenie a ocenenie regiónov cestovného ruchu. Ekonóm Bratislava 2007, ISBN 978-80-225-2476-6 (4,5 AH)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
 • ABD01 Novacká L., Plesník P.: Cestovný ruch v regiónoch a cezhraničná spolupráca. Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava, 2000, 134 s. z toho vlastný podiel kapitola 1.2 a 1.3, 36 strán, 12 – 48 (1,8 AH) ISBN 80-225-1346-6
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
 • ADC01 Horváth J., Jorík V., Kalina L., Nemec J. Plesník P., Rak V., Štefanka P: Automated Radiolocation Meteorological System in the Meteorological Service in the Former GDR, Meteorologische Zeitschrift, Berlin, SRN, 1991, z toho vlastný podiel 35%; Kap. 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.11. s. 203 – 206
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
 • ADE01 Plesník P.: Tourism Development in Slovakia within Globalisational Europe. Proceedings o Lviv National University, Lviv, Ukraine, 2008 (v tlači)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
 • ADF01 Plesník P.: Die Sonnenstrahlungsdauer des Reliefs und ihre Feststellung durch die graphisch-nummerische Methode am Beispiel des Flusses Orava, Acta Facultatis R.N.U.C., SPN Bratislava, 1981, s. 69 -79, ISBN 67-481-81 0310
 • ADF02 Plesník P.: Zisťovanie dĺžky a intenzity oslnenia reliéfu pomocou samočinných počítačov, Acta Facultatis R.N.U.C., SPN Bratislava, 1983, s. 71 – 80, ISBN 67-481-88 0511
 • AFD03 Novacká Ľ., Plesník P.: Marketing destinácie a cestovný ruch, Nová ekonomika, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005, s. 85 – 90, vlastný podiel 50%, ISBN1336-1732
 • AFD04 Plesník P.: Cestovný ruch Slovenska v konkurenčnom prostredí krajín Strednej Európy. Travel Economy and Bussines, Inštitút Transnárodného vzdelávania a výskumu Bratislava, 2008 (v tlači)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
 • BDF01 Novacká Ľ., Plesník P.: Kongresový turizmus nie je len o veľkých hotelových sálach, Trendtop v cestovnom ruchu, Trend č.18, Bratislava, 2000, vlastný podiel 30%, ISBN 1335-0684
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
 • BED01 Novacká, Ľ., Plesník, P., Štofilová, J. : Rozvoj kongresového cestovného ruchu, knižne publikovaná výskumná štúdia, EU Bratislava, 1999, vlastný podiel str. 18-20, 22, 24-27, 29, 48 (10 strán) = 0,5 AH.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
 • AFC01 Horvath J., Jorik V., Kalina Ľ., Nemec J., Plesník P., Rak V., Štefanka P.: Automated Radiolocation Meteorological System and its Application in the Hail Protection. The second Yugoslav conference of Weather Modification, Mavrovo, Macedonia, 1991 s. 40 – 50, vlastný podiel 35% s. 45 – 49
 • AFC02 Horvath J., Jorik V., Kalina Ľ., Nemec J., Plesník P., Rak V., Štefanka P.: Progressive Method of Precipitation Evaluation, International Weather Radar Networking, COST 73, Kluwer Academic Publishers, Bracknell, U.K. 1991, s. 61 – 65, vlastný podiel s. 63-65, 35%, ISBN 0-7923-1706-8
 • AFC03 Plesník P.: Landscape analysis utilization in travel industry. Economics and Ecology in Function of Tourism Development, Opatija, Chorvátsko, 1999, ISBN 953-6198-22-3
 • AFC04 Plesník P.: Využitie geografického informačného systému pri tvorbe ponuky v cestovnom ruchu, Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Tábor, ČR 2001, s. 343 – 348, ISBN 80-7040-489-2
 • AFC05 Novacká Ľ., Plesník P.: Destinationsmarketing in der Grenzenregion Auland Carnuntuum, Analyses des Destinationsmanagements im Fremdenvekehr an Beispiele der Tsechisches Republik, Kartprint, ČR, Rakúsko 2004, s. 79 – 86, vlastný podiel 50%, ISBN 80-88870-43-7
 • AFC06 Novacká Ľ., Plesník P.: Destinanční marketing v příhraničním regionu Auland Carnuntuum, Analýza destinančních managementů v cestovním ruchu na příkladech České republiky a Rakouska 2004, s. 73-79, vlastný podiel 50%, ISBN 80-88870-42-9
 • AFC07 Plesník P.: Cestovný ruch Slovenska v konkurenčnom prostredí krajín V4. Medzinárodní konference Cestovní ruch v krajinách V4. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Brno, 2008 (v tlači)
 • AFC08 Plesník P.: Slovakia – a perspective tourism destination. Geography and Tourism: European Experience, The Department of Tourism of the Faculty of Geography of the Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 2008 (v tlači)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 • AFD01 Plesník P.: Vymedzenie a ocenenie regiónov cestovného ruchu na území SR na základe objektívneho zhodnotenia potenciálu krajiny, Aktivizácia cestovného ruchu v SR, Ekonomická univerzita v Bratislave 1997, s. 112-116, ISBN 80-967910-3-6
 • AFD02 Plesník P.: Vymedzenie a ocenenie regiónov cestovného ruchu na území SR na základe objektívneho zhodnotenia potenciálu krajiny – praktická časť, Aktivizácia cestovného ruchu v SR, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1998, s. 135-142, ISBN 80-967910-3-6
 • AFD03 Plesník P.: Spracovanie a zjednotenie vstupných údajov vybraných predpokladov pre kongresový cestovný ruch, Marketingový manažment kongresového cestovného ruchu, 1999, s. 156-157, ISBN 80-967910-4-4
 • AFD04 Plesník P.: Modelovanie nárokov na kongresový cestovný ruch v regióne, Marketingový manažment kongresového cestovného ruchu, 1999, s.12, 25-29, 48, ISBN 80-967910-4-4
 • AFD05 Plesník P.: Vymedzenie a ocenenie regiónov cestovného ruchu v Slovenskej republike, Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie, Univerzita Komenského Bratislava, 1999, s. 234-238, ISBN 80-223-1434-X
 • AFD06 Plesník P.: Geomarketing kongresového cestovného ruchu, Marketingový manažment kongresového cestovného ruchu, 1999, s. 39-42, ISBN 80-225-1404-7
 • AFD07 Plesník P.: Využitie geografických informačných systémov pri tvorbe produktu vidieckeho turizmu, Vidiecky turizmus a agroturistika, Brusno, 2000. Zväz podnikateľov vo vidieckom turizme a agroturizme Bratislava
 • AFD08 Plesník P.: Valorizácia kultúrno-historických pamiatok pre potrebu tvorbu ponuky v cestovnom ruchu, Trendy rozvoja teórie a praxe v obchodnom podnikaní v ére globalizácie, Mojmírovce 2001, s. 449-453, ISBN 80-225-1476-4
 • AFD09 Plesník P.: Ekologické aspekty pri tvorbe stratégie rozvoja cestovného ruchu, Stratégie rozvoja cestovného ruchu v krajinách Strednej Európy, 2001, s. 78-82, ISBN 80-230-0162-0
 • AFD10 Plesník P.: Valorizácia prostredia a jej vplyv na tvorbu a kvalitu produktu v cestovnom ruchu, Obchodné podnikanie a marketing v novom hospodárskom priestore, Ekonóm Bratislava, 2004, ISBN 80-225-1094-9
 • AFD11 Plesník P.: Valorisation of Macro Environs for Tourism and Services and its Use in Marketing, Evaluation of Business Environment for Tourist Services, Bratislava 2003, s. 46-48, ISBN 80-968342-4-X
 • AFD12 Plesník P.: Tvorba produktu kultúrneho turizmu v regióne, Cestovný ruch v procese európskej integrácie a globalizácie, Bratislava 2004, ISBN 80-230-0170-1
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
 • AFH01 Plesník P.: Spolupráca PPP v environmentálnej oblasti, Medzinárodná konferencia Spolupráca verejného a skromného sektoru v cestovnom ruchu, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007, zoznam abstraktov na CD nosiči, ISBN 978-80-225-2369-1
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
 • AGI01 Kolektív: Doprava, ubytovanie a stravovanie na úrovni základných a stredných škôl. Výskumná úloha MŠ SR, Doprava, ubytovanie a stravovanie na úrovni základných a stredných škôl, Ekonóm Bratislava, Bratislava 2003, vlastný podiel 42% ISBN 80-225-1823-9
DAI Dizertačné a habilitačné práce
 • DAI01 Plesník P.: Výpočet dĺžky a intenzity oslnenia reliéfu. Kandidátska dizertačná práca, Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave, október 2005
 • DAI02 Plesník P.: Valorizácia prostredia cestovného ruchu. Habilitačná práca predložená k habilitačnému pokračovaniu, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešov 2007
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
 • EDI01 Štefaňák P.: Malý Lipník, monografia. Vydavateľstvo a tlačiareň LORCA Bratislava 2007. ISBN: 978-80-968437-7-0, 340 s.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej kategórie – publikované
 • GII01 Plesník P.: Valorizácia makroprostredia pre cestovný ruch a jej uplatnenie v marketingu. Valorizácia prostredia pre potreby služieb cestovného ruchu., výskumná úloha VEGA-5054, Bratislava 2002
 • GII02 Kolektív: Marketingová stratégia cestovného ruchu Slovenska. Štátna objednávka Ministerstva hospodárstva SR, GfK Slovakia, Bratislava 2005. 110 s. vlastný podiel 25%