Curriculum vitae

Profesionálna prax

Dnes (od 2015) Slezská univerzita v Opave, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

 • Docent v odbore Geografia, špecializácia Geografia cestovného ruchu, garant odboru Lázeňství a turismus na Slezské univerzite v Opavě

1999 – 2015 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

 • Odborný asistent
 • Výučba predmetov súvisiacich s cestovným ruchom
 • Výučba v angličtine
 • Účasť vo viacerých výskumných úlohách
 • Garant predmetu Geografia cestovného ruchu
 • Garant predmetu Udržateľný cestovný ruch
 • Garant predmetu Projektový manažment v cestovnom ruchu
 • Vedúci Katedry služeb a cestovného ruchu

1999–1990 Agentúra Jupiter, s. r. o. - riaditeľ

 • Cestovná kancelária
 • Externá výučba na Ekonomickej univerzite v Bratislave
 • Vzdelávanie a konzultačná činnosť v oblasti podnikania v cestovnom ruchu
 • Metodik v oblasti výučby lyžovania Klubu Slovenských Turistov

1990 – 1984 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave - samostatný inžinier pre rádiolokačnú meteorológiu

 • Výskum v oblasti radarovej a družicovej meteorológii
 • Vývoj aplikačného softvéru pre automatizovaný systém ARMS

1984 – 1980 Matematicko – fyzikálna fakulta UK - interný ašpirant

 • Výskum v oblasti matematického modelovania geografických vzťahov
 • Vypracovanie a obhájenie kandidátskej dizertačnej práce

Vzdelanie

1980 – 1975 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

 • Odbor geografia
 • Štúdium ukončené s vyznamenaním

Záujmy

 • Šport, cestovanie, fotografovanie