Referencie

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Nitre

Vytvorenie strategického dokumentu pre rozvoj cestovného ruchu v Nitre, návrh nosných druhov cestovného ruchu a produktových línií mesta, tvorba imidžu a návrh propagačných aktivít v cestovnom ruchu.

Ekonomická univerzita v Bratislave, zodpovedný riešiteľ
― 2011
Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji

Vypracovanie komplexného strategického dokumentu, návrh riešenia prioritných oblastí rozvoja cestovného ruchu v kraji, vytvorenie marketingového plánu a návrh propagačných aktivít pre zviditeľnenie Nitrianskeho kraja ako destinácie cestovného ruchu.

GfK Slovakia, zodpovedný riešiteľ
― 2015
DESTINATOUR 2013

Projekt cezhraničnej spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska. Návrh nových produktových línií v cestovnom ruchu na území oboch regiónov.

FeedBack, spoluriešiteľ
― 2013
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Banskej Štiavnici a okolí

Vypracovanie strategického dokumentu pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Štiavnici a okolí. Zhodnotenie potenciálu územia, návrh nových produktových línií v meste a blízkom okolí.

VVMZ, spoluriešiteľ
― 2014
Odborný posudok k zavedeniu Turistického Satelitného Účtu (TSA) v Slovenskej republike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Zhodnotenie navrhovaných dokumentov, slúžiacich ako manuál k zavedeniu TSA v Slovenskej republike. Analýza disparít v metodike vyhodnocovania jednotlivých tabuliek TSA, návrh opatrení pre zavedenia TSA v SR v krátkodobom a strednodobom horizonte.
― 2009
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom samosprávnom kraji

Bratislavský samosprávny kraj, GfK Slovakia.

Zhodnotenie primárneho a sekundárneho potenciálu územia BSK, SWOT analýza ako podklad pre tvorbu stratégie, určenie produktových línií a segmentácia klientely BSK.
― jún 2007 – marec 2008, spoluriešiteľ
Vzájomná spolupráca a propagácia cezhraničných regiónov

PHARE CBC projekt Trnavského samosprávneho kraja a Župy Gyor-Moson-Sopron, Regionálna rozvojová agentúra pri VÚC Trnava.

Tvorba produktových línií na území VUC Trnava, valorizácia prostredia cestovného ruchu, prezentácia produktov na workshope.
― jún 2004 – september 2005, vedúci pracovnej skupiny
Marketingová stratégia cestovného ruchu v SR

SACR Bratislava, GfK Slovakia.

Zhodnotenie potenciálu územia pre cestovný ruch v SR, konkurenčné krajiny, príprava podkladov pre tvorbu marketingovej stratégie.
― január – máj 2004, spoluriešiteľ
Valorizácia makroprostredia pre potreby služieb cestovného ruchu

Výskumná úloha VEGA č. 61, projekt 1/7707/20, Ekonomická univerzita v Bratislave.

Zistenie potenciálu prírodného a kultúrno-historického prostredia pre cestovný ruch v SR, ocenenie jednotlivých regiónov cestovného ruchu v SR,
― 2000 – 2002, spoluriešiteľ
Marketingový manažment kongresového cestovného ruchu

Výskumná úloha č. 0923, Ekonomická univerzita v Bratislave.

Prieskum potenciálnych možností organizácie kongresových podujatí na území SR.
― 1998 – 1999, spoluriešiteľ
Aktivizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike

Výskumná úloha č.0923, Ekonomická univerzita v Bratislave.

Tvorba metodiky valorizácie územia pre potrebu cestovného ruchu.
― 1997 – 1998, spoluriešiteľ